Evlilikten Dolayı

EVLİLİK1

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI

(51/2015 Sayılı Yasa)

 

Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük

     Ek4 İndir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası’nın 13’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca aşağıdaki Tüzüğü yapar:

 

 

Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “Daimi İkamet İzni Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

 

 

 

Tefsir

2.

Bu Tüzük’te metin başka türlü gerektirmedikçe:

63/2006

   25/2012

 

Çalışma İzni, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın ona verdiği anlamı ifade eder.

 

 

Daire, Muhaceret Dairesi Müdürlüğü’nü anlatır.

63/2006

   25/2012

 

İş Kurma İzni, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın ona verdiği anlamı ifade eder.

 

 

İzin, Bu Tüzük amaçları bakımından Yasa uyarınca verilmesi öngörülen Daimi İkamet İznini anlatır.

51/2015

 

Yasa, Daimi İkamet İzni Yasasını anlatır.

 

 

Yabancı, Yasa’nın ona verdiği anlamı ifade eder.

 

 

 

 

Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, izin başvurularında kullanılacak başvuru formu, resmi belge ve buna benzer evrakın şeklinin tesbiti, tasdikli izin sureti verilmesi ve ücretlendirilmesi ve izinlendirme işlemlerinin yürütülmesinde izlenecek usul ve esasları belirlemektir.

 

 

 

 

Çalışma ve/veya İş Kurma İzni Olan Yabancıların Başvuru Usulü

4.

Yasa’nın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında olup da aynı maddenin (2)’nci fıkrasındaki koşulları haiz olan Çalışma ve/veya İş Kurma izinli yabancılar, bu Tüzüğe ekli EK-1’de yer alan başvuru formu ve formda belirtilen belgeler ile birlikte Daireye başvururlar.

 

 

 

 

Konut Satın Alan ve Garantilenmiş Gelirleri Olan Yabancıların Başvuru Usulü

5.

Yasa’nın 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında olup da aynı maddenin (2)’nci fıkrasındaki koşulları haiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konut satın almış ve garantilenmiş geliri bulunan yabancılar, bu Tüzüğe ekli EK-2’de yer alan başvuru formu ve formda belirtilen belgeler ile birlikte Daireye başvururlar.

 

 

 

 

Evlilik Yoluyla Başvuracak Yabancılar

6.

Yasa’nın 6’ncı maddesi uyarınca başvuru yapacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı bir kişi ile evli bulunan yabancılar, başvurularını bu Tüzüğe ekli EK-3’de yer alan başvuru formu ve formda belirtilen belgeler ile birlikte Daireye yaparlar.

 

 

 

 

KKTC’de Doğan veya Reşit Olmadan Önce KKTC’ye Gelen Yabancıların Başvuru Usulü

7.

Yasa’nın 7’nci maddesi kapsamında olup da aynı maddenin (1)’inci, (2)’nci, (3)’üncü, (4)’üncü ve (5)’inci fıkrasındaki koşulları haiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuş veya reşit olmadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmiş yabancılar, bu Tüzüğe ekli EK-4’de yer alan başvuru formu ve formda belirtilen belgeler ile birlikte Daireye başvururlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildirim Formu

8.

Yasa’nın 11’inci maddesi uyarınca yapılacak bildirim, bu Tüzüğe ekli EK-5’de yer alan bildirim formu ve formda belirtilen belgeler ile birlikte Daireye yapılır.

 

 

 

Daimi İkamet İzin Belgesi Verilmesi

9.

Bu Tüzük kuralları ile belirlenen şartlara uygun şekilde başvuru yapan ve Yasa uyarınca izin hakkını kazandığı tespit edilen yabancılara, Daire tarafından bu Tüzüğe ekli EK-6’da yer alan Daimi İkamet İzin Belgesi verilir.

 

 

 

 

Suret Harcı

10.

Daire tarafından verilecek her bir izin sureti için 70-TL (yetmiş Türk Lirası) harç alınır.

 

 

 

 

Doğru Beyan Yükümlülüğü

11.

Bu Tüzük uyarınca yapılacak başvurularda Daireye bilerek ve hileli yollarla yalan beyanda bulunanlar hakkında Yasa’nın 12’nci maddesi kuralları uygulanır. Daire, gerekli gördüğü durumlarda, sunulan belgelerin ve beyan edilen bilgilerin doğruluğu için gerekli araştırmayı yapar.

 

 

 

Daimi İkamet İzninin İptalini Gerektiren Hallerin Tespiti Durumunda Yapılacak İşlemler

12.

Daire, Yasa’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen hallerden birinin tespiti durumunda, iznin iptalini gerektiren hali yazılı ve gerekçeli olarak ilgili kişiye tebliğ eder ve itiraz hakkını kullanabilmesi için bir ay süre verir. Bu süre sonunda, ilgili kişi tarafından geçerli bir itiraz yapılmaması ve/veya iznin iptalini gerektiren durumun sabit olduğunun tespiti halinde izin iptal edilir. Bu madde amaçları için izin sahibi tarafından beyan edilen en son adrese iadeli taahütlü posta yoluyla yapılacak tebligat geçerli bir tebligat sayılır.

          Ancak, 8’inci maddenin (6)’ncı fıkrasında belirtilen hallerde izin sahibine bildirim yapılmaksızın izin derhal iptal edilir.

 

 

 

 

Yürütme Yetkisi

13.

Bu Tüzük, İçişlerinden sorumlu Bakanlık tarafından yürütülür.

 

 

 

 

Yürürlüğe Giriş

14.

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

 

 

 

EVLİLİK

(Madde 6)

 

Evlilikten Dolayı Daimi İkamet İzni

Başvuru Formu

 

I. Başvuru Sahibine İlişkin Bilgi ve Beyanlar

 

1.

Adı:.........................................................................

2.

Soyadı:....................................................................

3.

Doğum yeri ve tarihi:.............................................

4.

Uyruğu:...................................................................

5.

Anne adı ve soyadı:................................................

6.

Baba adı ve soyadı:.................................................

7.

Pasaport no:..........................................................................................................................................................

8.

Kaç yıldan beri KKTC’nde ziyaretçi izni ile ikamet ettiği:.................................................................................

9.

Geçim kaynakları:................................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................................................

10.

Daha önce hapis cezasına çarptırıldınız mı? Evet.......   Hayır.......

11.

Devam eden Davanız var mı?  Evet.......   Hayır.......

 

II. Aileye ve İletişim Adresine İlişkin Bilgiler

 

16.

Eşinin adı ve soyadı:.............................................................................................................................................

17.

Eşinin doğum yeri ve tarihi:....................................

18.

Eşinin KKTC Kimlik no’su:....................................

19.

Evlenme yeri ve tarihi: .........................................................................................................................................

20.

Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının isim, doğum yeri ve tarihi:..................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

21.

KKTC’ndeki adresi ve telefon numarası:.............................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

22.

KKTC dışındaki posta adresi:...............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

23.

Eşinizle ne kadar süredir birlikte yaşamaktasınız? ............. sene ............ ay

 

 

Ben , (tam isim)...............................................................................................................................................................

Bu dilekçede belirtilen bilgilerin tam doğru olduğunu beyan ederim.

 

                                                                       Açık isim ve İmza..........................................................

..................................... tarih ..............................................de/da önümde yapılmış, tetkik edilmiş ve imzalanmıştır.

 

 

                                                                             Açık isim ve İmza..........................................................

                                                                                                                Muhaceret Dairesi Müdürü.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

        (1) Kimlik fotokopisi (3. Devlet uyruklular için pasaport fotokopisi)

        (2) Devlet hastahanesinden bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

        (3) Sabıka kayıt belgesi

        (4) Giriş-Çıkış dökümü

        (5) Konutunun tapu fotokopisi/ satış sözleşmesi veya kira sözleşmesi

        (6) Evlenme belgesi ve eşin kimlik fotokopisi

        (7) Nüfus kayıt örneği (3. Devlet uyruklular için doğum belgesi)

        (8) Başvuru sahibinin eşinin başvuruya herhangi bir itirazı bulunmadığına dair yazılı beyanı.

       (9) İkametgah belgesi