Daimi İkamet

DAİMİ İKAMET YASASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 2 Kasım 2015 tarihli Dokuzuncu  Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Daimi İkamet İzni Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI

 

İÇDÜZENİ

 

 

Madde  1.

Kısa İsim

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

 

Madde  2.

Tefsir

Madde  3.

Amaç

 

 

 

İKİNCİ KISIM

          Daimi İkamet İzni Verilmesine İlişkin Kurallar ve İptal Koşulları

 

Madde  4.

Çalışma İzni ve/veya  İş Kurma İzni Olanlara Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

Madde  5.

Konut Satın Alan ve Garantilenmiş Gelire Sahip Olanlara Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

Madde  6.

Evlilik Yolu ile Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

Madde  7.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Doğan  veya Reşit Olmadan Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gelen Yabancılara Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

Madde  8.

Daimi İkamet İzninin Genel Olarak İptal Koşulları

Madde  9.

Evlilik Yoluyla Alınan Daimi İkamet İzninin İptal Koşulları

Madde 10.

Daimi İkamet İzni Sahibi Yabancının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Girişi

Madde 11.

Daimi İkamet İzni Sahibi Yabancının Bildirim Zorunluluğu

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Diğer Kurallar

 

 

Madde 12.

Suç ve Cezalar

Madde 13.

Tüzük Yapma Yetkisi

Madde 14.

Daimi İkamet İzni Harcı

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

 

Geçici Madde 1.

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Daimi İkamet İzni Sahibi Olanların Durumu

Geçici Madde 2.

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Doğan veya Reşit Olmadan Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gelen ve Reşit Olan Yabancılara Daimi İkamet İzni Verilmesi

     
 

 

Geçici Madde 3.

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Altı Çalışma İzni ve/veya  İş Kurma İznini Dolduran ve İzinleri Arasında Yüz Yirmi Güne Kadar Kesinti Olan Yabancılara Daimi İkamet İzni Verilmesi

Madde 15.

Yürütme Yetkisi

Madde 16.

Yürürlüğe Giriş

 

 

Sayı: 51/2015

 

        DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI

 

 

 

           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kısa İsim

1. Bu Yasa, Daimi İkamet İzni Yasası olarak isimlendirilir.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Kurallar

Tefsir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe,

“Bakan”, İçişlerinden sorumlu Bakanı anlatır.

“Bakanlık” İçişlerinden sorumlu Bakanlığı anlatır.

“Daimi İkamet İzni” sürekli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etme hakkı veren izni anlatır.

 “Garantilenmiş Gelir”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir ayda kendisi ve eşi için aylık birer asgari ücret, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının herbiri için aylık asgari ücret tutarının yarısından oluşacak düzenli bir geliri (maaş ve benzeri) veya bir yıllık karşılığına denk gelebilecek bankadaki mevduatı anlatır.

“Kayıt Dışı Çalışma”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olmadan çalışmayı anlatır.

“Reşit”, On sekiz yaşını doldurmuş kişiyi anlatır ve bu Yasa bakımından yaşı doldurduğu gün, doğduğu gündür.

“Yabancı”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan kişiyi anlatır.

 

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, Daimi İkamet İzni verilmesi ve iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

İKİNCİ KISIM

           Daimi İkamet İzni Verilmesine İlişkin Kurallar ve İptal Koşulları

Çalışma İzni ve/veya  İş Kurma İzni Olanlara Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

 

4.

(1)

(A)

 

 

 

Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte çalışma izni veya iş kurma izni olan yabancılara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışma izni veya iş kurma izni veya her ikisinin toplamı ile kesintisiz altı yıl süre ile ikamet etmeleri ve aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen koşullara uymaları halinde Daimi İkamet İzni verir.

(B)

Bu fıkra amaçları bakımından “kesintisiz”, altı yılda ardışık  olarak her yıl çalışma izni veya iş kurma izni almayı ve izinler arasında en fazla kırk gün ara olmasını anlatır.

 

 

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında olanlardan, aşağıdaki koşulları taşıyan yabancıya Daimi İkamet İzni verilir:

(A)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği bir konutta yaşamak veya konut sahibi veya kiracısı olmak,

 

 

 

(B)

Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalık olarak belirlenen hastalıklardan birini taşımamak,

 

 

 

(C)

Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak ve bu gibi suçlardan dolayı hakkında mahkemede devam eden bir kovuşturma bulunmamak,

 

 

 

(Ç)

Başvuru tarihinden önce son altı yıllık sürede çalışma izni ve/veya iş kurma izninin devam etmesi ve her yıl kırk günden fazla yurt dışında kalmamış olması.

          Ancak yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinde öngörülen süre içinde toplam iki yüz kırk günden fazla yurt dışında kalınmaması durumunda kırk günlük süre dikkate alınmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

(D)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki bir üniversitede tam zamanlı öğretim görevlisi veya öğretim üyesi olarak çalışan kişilerin, seminer, konferans, kongre ve benzeri eğitim ve tanıtım amacıyla yurt dışında geçirdiklerini belgeledikleri süreler, yukarıdaki (Ç) bendindeki kırk günlük süre kapsamına alınmaz.

 

 

 

(E)

Görevi gereği yurt dışında kalması zorunluluk arz eden kişilerin, görevi gereği yurt dışında geçirdiklerini belgeledikleri süreler, yukarıdaki (Ç) bendindeki kırk günlük süre kapsamına alınmaz.

     Ancak bu fıkradan yararlanacak kişilerin Sosyal Sigortalar Dairesine beyan edilen prime esas kazancının, aylık asgari ücretin üç katından az olmaması koşuldur.

 

 

 

(F)

Yukarıdaki (D) ve (E) bentleri kapsamına girenlerin durumu, Bakanlık Müsteşarı, Muhaceret Dairesi Müdürü ve Bakanın yetkilendireceği Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisinden oluşan bir Komisyon tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

 

Konut Satın Alan ve Garantilenmiş Gelire Sahip Olanlara Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

5.

(1)

(A)

Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut satın alma ve garantilenmiş gelire sahip olma ile en az altı yıl kesintisiz izin alan yabancılara, aşağıdaki (2)’nci fıkrada öngörülen koşullara uymaları durumunda Daimi İkamet İzni verir.

 

(B)

Bu fıkra amaçları bakımından “kesintisiz”, altı yılda  ardışık  olarak her yıl izin almayı ve izinler arasında en fazla kırk gün ara olmasını anlatır.

 

 

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında olanlardan, aşağıdaki koşulları taşıyan yabancıya Daimi İkamet İzni verilir:

(A)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabileceği garantilenmiş bir gelire sahip olmak,

 

 

 

(B)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut sahibi olmak, Bu madde amaçları bakımından “konut”, en az 125.000.€ (Yüz Yirmi Beş Bin Euro) veya eşdeğeri bir konutu anlatır.

 

 

 

(C)

Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından belirlenen, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıklardan birini taşımamak,

 

 

 

(Ç)

Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak ve bu gibi suçlardan dolayı hakkında mahkemede devam eden bir kovuşturma bulunmamak,

 

 

 

(D)

Son altı yıllık sürede her yıl yüz seksen günden fazla yurt dışında kalmamış olmak.

         Ancak yukarıdaki (1)’inci fıkranın (A) bendinde  öngörülen süre içinde toplam bin seksen günden fazla yurt dışında kalınmaması durumunda, yüz seksen günlük süre dikkate alınmaz.

 

 

 

(E)

Daimi ikamet iznine müracaat edecek olan kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması.

 

 

(3)

Başvuru tarihinde altmış yaşını doldurmuş olan kişiler için, bu maddede yer alan “altı yıl” ifadeleri, “üç yıl” olarak; yukarıdaki (2)’nci fıkranın (D) bendinde yer alan “bin seksen gün” ifadesi ise “beş yüz kırk gün” olarak okunur ve uygulanır.

 

 

 

 

           

Evlilik Yolu ile Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

25/1993

    54/1995

      5/2006

    21/2015

 

6. Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ile evli olan yabancıya, Yurttaşlık Yasasının evlilik ile yurttaşlığın kazanılmasını düzenleyen ilgili maddesindeki koşulları yerine getirmesi koşuluyla Daimi İkamet İzni verir.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Doğan  veya Reşit Olmadan Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gelen Yabancılara Daimi İkamet İzni Verme Koşulları

7.

Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde doğan veya reşit olmadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelen yabancı uyruklu kişilere, bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten önce anne veya babası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı veya çalışma izinli veya iş kurma izinli veya konut satın alma yoluyla izinli olmak şartıyla, reşit oldukları tarihten itibaren iki yıl içerisinde başvurmaları ve aşağıdaki koşulları taşımaları durumunda Daimi İkamet İzni verir:

 

 

(1)

Reşit olmadan önce son altı yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmek,

(2)

Reşit olmadan önce son altı yıllık sürede, yılda yüz yirmi günden fazla yurt dışında bulunmamak,

(3)

Kişinin reşit olduğu tarihten önceki son üç yıl, anne veya babasının  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yasal olarak ikamet etmiş olması,

(4)

Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından belirlenen, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıklardan birini taşımamak,

(5)

Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak ve bu gibi suçlardan dolayı hakkında mahkemede devam eden bir kovuşturma bulunmamak.

 

 

 

 

 

                 

 

 

Daimi İkamet İzninin

Genel Olarak

8.

Daimi İkamet İzni aşağıda belirtilen koşullar uyarınca Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi tarafından iptal edilir:

İptal Koşulları

 

 

(1)

 Daimi İkamet İzninin çalışma izninden dolayı alınması durumunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde herhangi bir işveren ile iş ilişkisinin sonlanmasından sonra, iş ilişkisinin sonlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde, kayıtlı yeni bir istihdamın başlamaması.

       Ancak bu fıkra koşullarına ilişkin olarak kişinin itirazı olması halinde, bu konuda Çalışma Dairesi tarafından hazırlanacak rapor dikkate alınır.

(2)

Daimi İkamet İzninin iş kurma izninden dolayı alınması durumunda, sosyal güvenlik yatırımlarının altı ay süre ile yapılmamış olması.

       Ancak kişinin başka bir işverenin yanında çalışmaya başlaması durumunda yukarıdaki (1)’inci fıkradaki kurallar uygulanır. Bu durumdaki bir kişinin işveren statüsünde çalıştığı sürelere ilişkin sosyal güvenlik yatırımlarının yapılmış olması koşuldur.

(3)

Daimi İkamet İzninin, kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde doğmasından veya reşit olmadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelmiş olmasından dolayı alınması durumunda, Daimi İkamet İzninin alındığı tarihten itibaren veya askerlik veya eğitim sürecine girmesi halinde bu sürecin tamamlanmasından itibaren on sekiz ay içerisinde herhangi bir işveren ile kayıtlı bir iş ilişkisinin başlamaması veya başlaması halinde kayıtlı iş ilişkisinin altı aydan fazla kesintiye uğraması.

       Ancak çalışma veya iş kurma izinli veya garantilenmiş geliri olan bir yabancı ile evli olunması halinde bu fıkra kuralları uygulanmaz.

 

 

 

(4)

Çalışma izni veya iş kurma izninden dolayı Daimi İkamet İzni alan yabancının, bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (D) ve (E) bentlerinde belirtilen haller dışında, Daimi İkamet İznini aldıktan sonra yılda doksan günden fazla yurt dışında kalması.

 

 

 

(5)

Konut satın alma ve garantilenmiş gelir sahibi olma nedenleri ile Daimi İkamet İzni alan yabancının, konutunu veya garantilenmiş gelirini kaybetmesi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geçerli bir genel sağlık sigortası bulunmaması.

 

 

 

(6)

Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmış olması veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olması.

 

 

 

(7)

Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancının, Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından belirlenen, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanması ve söz konusu hastalığın tedavi edilemediğinin ve kamu sağlığı bakımından tehlike oluşturduğunun Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlıkça  belgelenmesi.

 

 

 

(8)

Daimi İkamet İzninin yalan beyan veya başvuru esnasında istenen bilgilerin gizlenmesi suretiyle alınması.

 

 

 

(9)

Daimi İkamet İzni sahibi yabancının kayıt dışı çalıştığının tespit edilmesi.

Evlilik Yoluyla Alınan Daimi İkamet İzninin İptal Koşulları

 9. Evlilik yoluyla Daimi İkamet İzni alan yabancının boşanması veya eşiyle birlikte yaşamaması durumunda, Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi Daimi İkamet İznini iptal edebilir.

     Ancak, çocukların veya ekonomik ve sosyal olarak güçsüz aile bireylerinin korunması bakımından gerekli olduğunun Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanacak raporla saptanmış olması halinde, boşanan veya eşiyle birlikte yaşamayan bir yabancının Daimi İkamet İzni iptal edilmez.

 

Daimi İkamet İzni Sahibi Yabancının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Girişi

 

10. Daimi İkamet İzni sahibi bir yabancı, herhangi bir yasa uyarınca yetkili makamlar tarafından alınan bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişine engel konulması durumu dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişi kabul edilir.

Daimi İkamet İzni Sahibi Yabancının Bildirim Zorunluluğu

Fasıl 105

    21/1982

    44/1989

    32/2004

    38/2006

    28/2007

    50/2007

    31/2008

11.

(1)

Bu Yasa ve bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Yabancılar ve Muhaceret Yasası kapsamında Daimi İkamet İzni alan yabancılar, iki yılda bir, Daimi İkamet İzninin verildiği ilk tarihten itibaren otuz gün içerisinde, bu Yasanın 8’inci maddesinin (7)’nci fıkrası hariç, 8’inci maddede belirtilen iptal koşullarını taşımadıklarına dair bildirimde bulunmakla yükümlüdürler. Bildirim ile ilgili form Muhaceret Dairesi tarafından hazırlanır. Daimi İkamet İzni sahibi yabancı kişi tarafından doldurulan form, eki ile birlikte Muhaceret Dairesine sunulur ve alındı belgesi kişiye verilir.

       Ancak Muhaceret Dairesi, Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlığın yazılı talebi ile bulaşıcı hastalıkların izlenmesi ve önlenmesi amacıyla, bulaşıcı bir hastalığı taşıdığı tesbit edilen kişilerden bu Yasanın 8’inci maddesinin (7)’nci fıkrası uyarınca sağlık raporu talep edebilir.

    55/2011

    62/2014

 

 

(2)

 

 

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kurallarına aykırı davranan veya yalan bildirimde bulunan yabancıların Daimi İkamet İzni, Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi tarafından iptal edilir.

 

 

 

 

                   ÜÇÜNCÜ KISIM

                      Diğer Kurallar

Suç ve Cezalar

12. Bu Yasa uyarınca bilerek ve hileli yollarla yalan beyanda bulunarak yetkili makamları yanıltan kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde, on yıla kadar hapis cezasına veya aylık asgari ücretin elli katına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

 

Tüzük Yapma

Yetkisi

13.

Aşağıdaki konular, Bakanlık tarafından önerilecek ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle düzenlenir:

(1)

Daimi İkamet İzninin bu Yasada belirtilen çeşitleri, Daimi İkamet İzni ile ilgili işlemler, resmi belge, form ve evrakların şekilleri ile tasdikli suretinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar.

(2)

Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (F) bendinde belirtilen Komisyonun toplanma, karar alma, değerlendirme ve çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar.

 

Daimi İkamet İzni Harcı

 

14.

 

 

(1)

 

 

Daimi İkamet İzni harcı 2000.-TL (İki Bin Türk Lirası)’dır. İki yılda bir alınacak yoklama harcı ise  250.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası)’dır. Bakanlar Kurulu bu maddede öngörülen harç miktarını, Devlet Planlama Örgütü tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranını dikkate alarak, her yıl yüzde yüzünü aşmamak koşuluyla, on katından fazla olmayan bir miktara kadar artırabilir veya yarısı kadar bir miktara indirebilir.

16/1976

    12/1979

      9/1981

    43/1982

    26/1985

    36/1988

    14/1990

    20/1991

    45/1998

    22/2001

    32/2002

      9/2003

    18/2003

    56/2003

    12/2005

      8/2006

    62/2006

    29/2007

    16/2008

    42/2008

    79/2009

      2/2010

      2/2012

    37/2015

 

(2)

Bu madde uyarınca alınan harcın %10 (yüzde onu), Sosyal Sigortalar Yasasının 132’nci maddesine göre kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Fonunun, “Hastalık Sigortası Koluna” yatırılır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Geçici ve Son Kurallar

 

Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten

1.

(1)

 

 

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Daimi İkamet İzni sahibi olup, bu Yasa yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içerisinde başvuranların ilk izinleri harç alınmaksızın yenilenir.

Önce Daimi İkamet İzni Sahibi Olanların Durumu

 

 

(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamına girenler, Daimi İkamet İzinleri yenilendikten sonra bu Yasanın 8’inci maddesi koşullarına tabi olurlar.

 

 

 

                   

 

 

Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Doğan veya Reşit Olmadan Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gelen ve Reşit Olan Yabancılara Daimi İkamet İzni Verilmesi

 

2.

 

 

 

 

Muhaceret Dairesi Müdürü veya gaybubeti halinde Bakanın yetkilendireceği, Bakanlıkta görevli bir üst kademe yöneticisi, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde doğan veya reşit olmadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gelen ve reşit olan yabancılara, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde, Muhaceret Dairesine başvurmaları ve aşağıdaki koşulları taşımaları durumunda Daimi İkamet İzni verir:

 

 

(1)

Reşit olmadan önce son altı yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmek ve bu sürede yılda yüz yirmi günden fazla yurt dışında bulunmamak,

 

(2)

Reşit olduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yasal olarak ikamet etmek,    

        Ancak askerlik ödevi veya üniversite eğtimi için yurt dışında bulunanlarda bu koşul aranmaz.

 

(3)

Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından belirlenen, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalıklardan birini taşımamak,

 

(4)

Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak ve bu gibi suçlardan dolayı hakkında mahkemede devam eden bir kovuşturma bulunmamak.

 

 

Geçici Madde

Bu Yasanın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce

Altı Çalışma İzni ve/veya  İş Kurma İznini Dolduran ve İzinleri Arasında Yüz Yirmi Güne Kadar Kesinti Olan Yabancılara

Daimi İkamet İzni Verilmesi

3.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce en az altı çalışma izni ve/veya iş kurma iznini dolduran yabancılardan, yurt içinde bulundukları halde, 2009 yılı sonrası izinleri arasında yüz yirmi güne kadar boşluk olan ve bu boşluk sonrası dönem için Çalışma İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından izinlendirilen kişilere, bir defaya mahsus olmak üzere, vize cezalı olup olmadıklarına bakılmaksızın ve ülkede izinsiz oldukları dönemle ilgili para cezaları kendilerinden ve eşlerinden alınmaksızın, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak üç ay içinde Muhaceret Dairesine başvurmaları ve aşağıdaki koşulları taşımaları durumunda Daimi İkamet İzni verilir:

 

 

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği bir konutta yaşamak veya konut sahibi veya kiracısı olmak,

 

(2)

Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlık tarafından, kamu sağlığına tehlike oluşturacak bulaşıcı hastalık olarak belirlenen hastalıklardan birini taşımamak,

 

(3)

Herhangi bir ülkede, trafik suçu dışında hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kara para aklama, kaçakçılık, rüşvet, irtikap, hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak, hileli iflas, bedensel fiili zarar veren eylemli saldırı, cinsel tecavüz, cinsel tecavüze teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel taciz ve bu gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak ve bu gibi suçlardan dolayı hakkında mahkemede devam eden bir kovuşturma bulunmamak,

 

(4)

Çalışma izinli ve/veya iş kurma izinli olduğu son altı yıllık sürede her yıl kırk günden fazla yurt dışında kalmamış olmak.

         Ancak yukarıda öngörülen süre içinde toplam iki yüz kırk günden fazla yurt dışında kalınmaması durumunda kırk günlük süre dikkate alınmaz.

 

 

 

Yürütme Yetkisi

 

15. Bu Yasa, İçişleri ile Görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

 

Yürürlüğe Giriş

16. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.